תקנון וי אן ספורט ישראל

  תקנון (הסכם שימוש והתקשרות) - אתר וי אן ישראל

 

 

 

1.     מהות האתר:

 

1.1   אתר האינטרנט של וי אן ספורט 2015 בע"מ (תאגיד מס' 515204428) ("וי אן ספורט ישראל") (להלן:"וי אן")(להלן:"האתר") מהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי הציבור.

1.2   כל אדם, כהגדרתו בדין (גם תאגיד) רשאי להשתמש באתר ולבצע בו פעולה/ות כלשהי/ן, לרבות, אך לא רק, רכישת מוצר/ים ו/או שירות/ים המוצע/ים בו - הכל בכפוף לעמידה שלו בכל התנאים המצטברים המצוינים להלן (להלן:"פעולה/ות באתר") (להלן:"משתמש").

1.3   הוראות תקנון זה ותניותיו יחולו על כל פעולה/ות שתבוצע/נה על ידי משתמש.

1.4   תקנון זה מהווה הסכם (חוזה) מחייב בין כל משתמש לבין וי אן שיווק וסחר לכל דבר ועניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין לביצוע פעולה/ות באתר וכל ביצוע פעולה/ות באתר יראו בה הסכמה של המשתמש לקבל את תקנון זה ולנהוג על פי הוראותיו/תניותיו. למען הסר כל ספק, מצהיר בזאת כל משתמש המבצע פעולה/ות באתר כי הוא מודע לכל הוראות/תניות תקנון זה ומקבלן במלואן ככתבן וכלשונן, וכי לא תהיה לו ו/או למי הקשור אליו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה מכל מין ו/או סוג שהוא נגד וי אן שיווק וסחר ו/או מי מטעמה ו/או הקשור אליה בכל הנוגע לתוכן (המהות) של ביצוע הפעולה/ות באתר, למעט טענה הקשורה בהפרת התחייבויות וי אן שיווק וסחר בהתאם לתניות תקנון זה.

1.5   משתמש, כאמור,רשאי לבצע פעולה/ות באתר אך ורק בכפוף למילוי כל התנאים המצטברים המצוינים להלן:

הוא בעל כשרות משפטית לביצוע פעולות משפטיות מחייבות, ואם וכאשר המשתמש הינו "קטין" (גילו מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס (הוא חסר כשרות משפטית), הינו נדרש ליידע את הוריו או את האפוטרופוס החוקי שלו באשר לאמור במסגרת תקנון זה ולקבל את הסכמתו/ם ואת אישורו/ם לבצע פעולה/ות באתר. במקרה בו מדובר במשתמש קטין, על האפוטרופוסים החוקיים/הטבעיים שלו (ההורים שלו) חלה אחריות מלאה ליידע את המשתמש הקטין באשר להוראות תקנון זה ולפקח על פעילות המשתמש הקטין כך שהמשתמש יפעל בהתאם לתנאי תקנון זה. כל פעולה/ות באתר שתבוצע/נה על ידי משתמש קטין באתר יראו אותה/ן כפעולה/ות שנעשתה/ו בהסכמה מלאה -  הן של המשתמש הקטין והן של הוריי המשתמש הקטין - להוראות תקנון זה ולתנאיו.

 

הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 

הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

 

 

2.     תנאים כלליים:

 

          2.1     תקנון זה ניתן לשינוי ו/או לעדכון בכל עת על ידי וי אן ו/או מי מטעמה או מי שבא בנעליה (חליפה).

 

          2.2     וי אן רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל מועד שהוא וללא כל הודעה מראש - הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

          2.3     וי אן רשאית, בכל מועד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או למנוע בכל דרך שהיא את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לבצע פעולה/ות באתר (לרבות רכישה של מוצר/ים ו/או שירות/ים) ו/או לבטל השתתפות של משתמש במועדון חברים ו/או בתכנית כלשהי הכלולים באתר והמצוינים בתקנון זה - זאת נוכח התנהגות של משתמש שאינה הולמת ו/או שאינה בהתאם לתניות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע ו/או לנסות לפגוע בניהול התקין של אתר זה.

 

 

 

3.     השירותים הכלולים באתר:

 

           3.1    האתר כולל מגוון תכנים ו/או פעולות ו/או שירותים המוצעים במסגרתו, לרבות אלה המפורטים להלן:

         

           3.2    גלישה באתר ועיון בתכנים שונים.

 

          3.3     רכישת מוצרים שונים ו/או שירותים שונים.

 

          3.4     יצירת רשימת מוצרים נבחרים על ידי המשתמש ("רשימת מעודפים").

 

          3.5     שליחת מוצרים על ידי המשתמש אל חבריו/מכריו ושיתופם באמצעות דואר אלקטרוני ו/או רשתות חברתיות.

 

          3.6     מתן משוב ו/או תגובה /ות למוצרים ו/או לתכנים שיוצגו באתר.

 

                   וי אן רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, האם לפרסם או למנוע פרסום של משוב ספציפי ובכלל. וי אן רשאית שלא להעלות לאתר משוב ו/או תגובה ו/או תמונה מטעם משתמש (להלן:"התוכן") כאשר לפי שיקול דעתה הבלעדי התוכן עלול לפגוע בשמה הטוב ו/או בתקנת הציבור ו/או ברגשותיו ו/או הינו בעל אופי בוטה, גס ופוגעני ו/או הינו נוגד הוראות כל דין.

 

          3.7     כל משתמש מאשר בזאת כי הוא מאפשר לוי אן להשתמש, באופן מלא ובלעדי, בתוכן ומאשר כי וי אן תהיה רשאית להשתמש בתוכן, לרבות להציג את המשוב/התגובה שלו ו/או את שמו ו/או את תמונותיו באתר ולפרסם את התוכן במסגרת כל פלטפורמת פרסום ללא כל תשלום. זכות זו של וי אן תהיה קבועה ותישמר, בהתאם להחלטתה הבלעדית והמוחלטת, לתמיד. המשתמש מאשר, מודע ולוקח בחשבון כי התוכן, השיתוף החברתי ובכלל - הכל יהיה חשוף לציבור הרחב, על כל המשתמע מכך.

 

          3.8     וי אן אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים האמורים יינתנו באתר באופן רציף ושותף ווי אן תהיה רשאית לשנות בכל אופן שהוא את מצבת התכנים ו/או השירותים שיינתנו באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הסבר כלשהו ו/או הודעה כלשהי.

 

 

4.     רכישת מוצר/ים באמצעות האתר:

 

          4.1     האתר מאפשר בחירת מוצר/ים ורכישת מוצר/ים מבין אלה המופיעים באתר. על מנת לבצע רכישה של מוצר יש לבחור, תחילה, את המוצר המבוקש (כולל צבע ומידה). עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר יוצגו פרטי המוצר ומחירו. מובהר כי וי אן רשאית לעדכן את פרטי המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים בקשר למוצר, להסיר מהאתר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות של מוצרים וכמו כן לשנות את המחיר של המוצרים מעת לעת. מובהר כי התמונות של המוצרים באתר הן לשם המחשה בלבד ווי אן רשאית לעדכן את תמונות המוצרים ולשנותן מעת לעת. מחירי המוצרים המצוינים באתר כוללים מס ערך מוסף כחוק, אלא אם כן צוין באופן מפורש אחרת.

 

          4.2     על מנת לבצע רכישת מוצר/ים באמצעות האתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמה וכן להקליד פרטים אישיים כגון: שם, כתובת, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן:"הרכישה" או "ההזמנה"). על המשתמש המבקש לרכוש מוצר להקליד פרטים נכונים ומלאים שאם לא כן, לא תוכל וי אן להבטיח את ביצוע ההזמנה. מובהר כי כל הפרטים שיוקלדו על ידי המשתמש באתר במהלך ולצורך הרכישה ישמשו, בין היתר, לשליחת דואר אלקטרוני אודות עדכונים באתר ו/או מבצעים מיוחדים במסגרת האתר-זאת אך ורק לאחר קבלה מראש של אישור לכך מאת המשתמש.

 

          4.3     במעמד ביצוע ההזמנה תבצע וי אן בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המשתמש ורק עם קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי תימסר למשתמש הודעה כי ההזמנה שלו אושרה. מובהר כי חיוב המשתמש (מבצע הרכישה) במחיר המוצר או השירות שנרכש על ידו יתבצע באמצעות חברת כרטיסי האשראי מייד עם סיום ביצוע ההזמנה. את מחיר המוצר יהיה ניתן לשלם לוי אן באמצעות תשלומים לפי בחירת המשתמש (עד 12 תשלומים שווים ורצופים ללא חיוב בריבית). הרכישה (עסקת הרכישה) תתגבש ותהיה בת קיימה אך ורק לאחר השלמת הליך הרכישה באתר ובתנאי שוי אן תקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב הכספי בשל הרכישה, במקרה בו לא תאושר עסקת הרכישה על ידי חברת כרטיסי האשראי, יקבל המשתמש הודעה על כך. גיבוש עסקת הרכישה והשלמתה מותנה גם בכך שהמוצר שרכישתו תתבקש קיים במלאי במעמד השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר שאזל מן המלאי ו/או שיש בעיה אחרת כלשהי באספקתו, תהיה וי אן רשאית להודיע למשתמש, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הטלפון, לפי בחירתה, על ביטול ההזמנה הנוגעת למוצר האמור. במקרה של ביטול ההזמנה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד וי אן. וי אן שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה של כל משתמש.

 

          4.4     ההזמנה תירשם במחשבי וי אן והמשתמש יוכל לראות אותה ולעקוב אחר הטיפול בה במסגרת הקישור הייעודי באתר. וי אן תשלח, כמו כן, אישור על ביצוע ההזמנה למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני בתוך 48 שעות ממועד סיום ביצוע עסקת הרכישה. מובהר בזאת כי משלוח ההודעה, כאמור, בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של וי אן אינה מהווה ראיה אודות השלמת ההזמנה והרכישה ואין במשלוח ההודעה כדי לחייב את וי אן על כל המשתמע מכך. מובהר בזאת כי כל רישומי המערכת הממוחשבת של וי אן מהווים ראיה לכאורה לתוכנם.

 

 

5.     אספקת המוצר/ים לידי המשתמש (הרוכש):

 

          5.1     המשתמש יהיה רשאי לבחור את היעד אליו יסופק/ו המוצר/ים שרכש (ישירות למקום מגוריו או ליעד אחר לפי בחירתו). למשתמש תהיה גם אפשרות לקבל בעצמו את המוצר/ים שרכש במקום/במחסן החלוקה של וי אן ללא חיוב כספי (איסוף עצמי בחינם). אם יבקש המשתמש לקבל בעצמו את המוצר/ים שרכש במחסן החלוקה, כאמור, כי אז יגיע לאסוף את המוצר/ים במהלך שעות הפעילות המצוינות של המחסן וזאת במהלך שניים עשר (12) ימי עסקים ממועד אישור עסקת הרכישה. היה והמשתמש לא יופיע במחסן במהלך שניים עשר הימים האמורים, כי אז תהיה וי אן רשאית, אך לא חייבת, לבטל את עסקת הרכישה. במקרה של ביטול עסקת הרכישה, כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד וי אן בנוגע/בקשר עם ביטול העסקה.

 

          5.2     וי אן תספק למשתמש הרוכש את המוצר/ים שרכש לכתובת מגוריו, או ליעד אחר לפי בחירתו, באמצעות דואר רשום או באמצעות חברת שילוח עצמאית בעלות של 30 ₪ (משלוח אחד משותף של עד חמישה מוצרים). עלות המשלוח תתווסף למחיר/י המוצר/ים כפי שיצוינו באתר ותיגבה, כאמור, במועד עריכת עסקת הרכישה.

 

          5.3     וי אן תבצע את משלוח המוצר/ים תוך שבעה ימי עסקים ממועד סיום ביצוע ההזמנה. וי אן לא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של דואר ישראל ו/או של חברת השילוח העצמאית, לרבות איחור בביצוע אספקת המוצר/ים לידי המשתמש.

 

          5.4     מובהר בזאת, כי לא תתאפשר אספקת מוצר/ים של וי אן מחוץ לשטח מדינת ישראל. לא תתאפשר אספקת מוצר/ים בימי שישי/שבת/ערב חג/חג. וי אן אינה מחויבת לספק את המוצר/ים באמצעות חברת השילוח אל אזורים ו/או מקומות המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או אחרת.

 

          5.5     חרף כל האמור לעיל, מובהר ומודגש, כי זמני האספקה המצוינים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצדדים שלישיים שאינם תלויים בוי אן. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו כי אפשרי שאספקת המוצר/ים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מהזמן המשוער, כי הוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה בשינויים כגון דא וכי הוא מאשר ומקבל את העובדה כי וי אן לא תהיה אחראית לאיחור באספקה עקב עובדות הנובעות מ"כוח עליון", לרבות, אך לא רק, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ומאורעות טבע (רעידת אדמה, סופה וכיו"ב), עקב שביתות ו/או השבתות שונות שיש בהן כדי להשפיע על ייצור ו/או אספקה ו/או הובלה של המוצר/ים, עקב כל סיבה אחרת שאינה בשליטה של וי אן.

 

          5.6     לוי אן הזכות להתנות את מסירת המוצר/ים לידי המשתמש בהצגת תעודת הזהות של הרוכש המשתמש ו/או במסירת הסיסמה של המשתמש ו/או בהצגת/במסירת אישור ההזמנה כפי שיינתן למשתמש במועד השלמת עסקת הרכישה-הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של וי אן.

 

 

6.     "מועדון החברים" ותוכנית "חבר מביא חבר":

 

          6.1     וי אן מאפשרת לכל משתמש להצטרף ולהיות, בכפוף ובהתאם להוראות הכלליות והייחודיות של תקנון זה, חבר במועדון החברים (להלן:"חבר" ו/או "חברים").

 

          6.2     כל משתמש שיבקש להיות חבר ישלם לוי אן דמי חברות בסך של 29 ₪.

 

          6.3     דמי החברות האמורים (29 ₪) הינם עבור חברות לתקופה של שנתיים (תוקף החברות במועדון החברים-שנתיים).

 

          6.4     חבר יהיה זכאי לקבל הנחה בשיעור של 10% ממחיר מוצר/ים-זאת ללא כפל מבצעים (ללא כפל/צבירת שיעורי הנחה).

 

          6.5     כל  חבר יקבל שי/מתנה במועד ההצטרפות למועדון החברים - זוג גרבי ריצה. השי יינתן לחבר באופן חד פעמי נוכח הצטרפותו הראשונה למועדון החברים, מובהר בזאת כי לא יינתן שי נוסף נוכח הארכה/חידוש של חברות במועדון החברים.

 

          6.6     במסגרת מועדון החברים יפורסמו מעת לעת מבצעים מיוחדים לרווחת החברים-מבצעים שישתנו מעת לעת וכן תינתנה הטבות מיוחדות משתנות מעת לעת - הכל בכפוף לשיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של וי אן, לחברים.

 

          6.7     אם וכאשר משתמש שיהיה רשום באתר (לא בהכרח משתמש החבר במועדון החברים) ייעשה שיתוף עם צד שלישי ואם הצד השלישי ירכוש מוצר/ים באמצעות האתר ("חבר מביא חבר"), כי אז יצבור המשתמש ששיתף את הצד השלישי נקודות בכמות של 10% ממחיר הרכישה של המוצר/ים שנרכש/ו על ידי הצד השלישי (למשל, אם הצד השלישי ירכוש, בעקבות השיתוף, מוצר בעלות של 100 ₪, הוא יצבור 10 נקודות).

 

          6.8     כל 10 נקודות שיצבור משתמש יזכו אותו בכוח קניה בסך של 1 ₪. משתמש יחיד לא יהיה מוגבל בכמות הנקודות לצבירה.

 

          6.9     המשתמש יהיה זכאי להשתמש בנקודות שיצבור (נוכח השיתוף) מעת לעת לשם רכישת מוצר באתר - זאת תחת מגבלה שהנקודות  ישולמו לכל היותר עבור מחצית ממחירו של כל מוצר ומוצר.

 

          6.10   כל משתמש יוכל לעקוב באתר אחר מספר הנקודות שיצבור, אם בכלל. מובהר בזאת כי עדכון מספר הנקודות אשר ייצבר לזכות המשתמש ייערך תוך זמן סביר, שלא באופן מיידי,  על ידי וי אן ויכול להיות כי כמות הנקודות, מייד עם צבירתן ו/או מימושן, לא תהיה מעודכנת ומדויקת באופן מיידי באתר והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי וי אן בקשר לכך.

 

          6.11   מובהר, כי צבירת הנקודות ו/או מימושן הינה אישית בלבד לכל משתמש ומשתמש ואינה ניתנה להעברה ממשתמש אחד למשנהו ו/או להעברה או הסבה אחרת מכל מין ו/או סוג שהוא לצד שלישי כלשהו ו/או בכלל ו/או לאיחוד בין מספר משתמשים.

 

 

7.     ביטול עסקה או פניה להחלפת מוצר על ידי המשתמש:

 

          7.1     המשתמש יהיה רשאי, על פי דין, לבטל רכישה של מוצר (עסקה) שביצע באמצעות האתר. לחילופין, המשתמש יהיה רשאי להחליף מוצר במוצר חלופי שווה ערך או בקבלת זיכוי כספי-זאת למעט הלבשה תחתונה (תחתונים).

 

          7.2     המשתמש יהיה רשאי לבטל עסקה בתוך שעה מרגע השלמתה (קבלת אישור הזמנה ואישור העסקה). ביטול העסקה יעשה באמצעות האתר. במקרה זה המשתמש יהיה זכאי להחזר מלוא התשלום (כולל דמי המשלוח ככל ששולמו), תוך 30 ימים ממועד ביטול העסקה, באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבאמצעותו שילם המשתמש.

 

          7.3     המשתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לאחר קבלת המוצר/ים לידיו, שלא עקב פגם ו/או אי התאמה, או להחליף את המוצר/ים שרכש, בתוך 30 ימים ממועד קבלת המוצר/ים לידיו - זאת בתנאי מצטבר שיציג חשבונית מס בעטייה של רכישת המוצר ושהמוצר יהיה תקין ושלא נעשה במוצר כל שימוש ושלא הוסרו התוויות של המוצר. ההשבה או ההחלפה תתבצע במחסן החלוקה של וי אן. במקרה כזה לא יהיה המשתמש זכאי להחזר כספי כלשהו בגין דמי משלוח ששולמו על ידו, אם וככל ששולמו. מובהר בזאת כי בנוגע למוצר שיימכר באתר למשתמש בהנחה בשיעור של לפחות 50%, המוצר יהיה ניתן להחלפה, בכפוף לתנאי התקנון, אך למשתמש לא תהיה הזכות לקבלת החזר כספי. בנוגע למוצר שיימכר באתר למשתמש בהנחה בשיעור של לפחות 50% ומחירו למשתמש יהיה לכל היותר 50 ₪ בפועל,  המוצר יהיה ניתן להחלפה, בכפוף לתנאי התקנון, או שהמשתמש יקבל החזר כספי - זאת בהתאם לשיקול דעתה המוחלט ולהחלטתה הבלעדית של וי אן.

 

 

          7.4     המשתמש יהיה רשאי לבטל עסקה, לאחר קבלת המוצר/ים לידיו, עקב פגם ו/או אי התאמה, בתוך 90 ימים ממועד קבלת המוצר/ים לידיו - זאת בתנאי מצטבר שיציג חשבונית מס בעטייה של רכישת המוצר ושהמוצר יהיה תקין ושלא נעשה במוצר כל שימוש ושלא הוסרו התוויות של המוצר. ההשבה תתבצע במחסן החלוקה של וי אן. במקרה כזה לא יהיה המשתמש זכאי להחזר כספי כלשהו בגין דמי משלוח ששולמו על ידו, אם וככל ששולמו. אם וכאשר יתגלה פגם במוצר לאחר שנעשה בו שימוש (במהלך השימוש בו), כי אז בנוסף לתנאים המתאימים המצוינים לעיל, יהיה זכאי המשתמש לפנות אל וי אן שתאסוף את המוצר לבדיקה ותחליט לגביו, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, האם לתקן את המוצר, להחליפו, או לזכות את המשתמש במחירו.

 

 

8.     ביטול עסקת רכישה על ידי וי אן:

 

          8.1     וי אן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל כל עסקת רכישה שביצע משתמש אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר הנרכש אזל מהמלאי ו/או בכל מקרה בו נעשתה פעולה באתר בניגוד לתקנון זה ו/או אם המשתמש ביצע מעשה הנוגד את תקנת הציבור ו/או מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או אם המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה פרט/ים שגוי/ים ו/או אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו/בהם כדי לפגוע בוי אן ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי כלשהו ו/או אם לפי דעת וי אן בכוונת המשתמש למכור, באופן עסקי, את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד/דים שלישי/ים ו/או אם המשתמש לא יגיע למחסן החלוקה לקבל לידיו את המוצרים שנרכשו על ידו בתוך 12 ימי עסקים ממועד אישור עסקת הרכישה ו/או בכל מקרה בו מחמת "כוח עליון" לא יהיה באפשרות וי אן לנהל באופן תקין את האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה, "כוח עליון" משמעו: לרבות, אך לא רק, תקלות מחשב ו/או רשת ו/או טלפוניה ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, אירוע ביטחוני, שביתות, השבתות, מאורעות טבע ומצבי חירום. תחת נסיבות כאמור רשאית וי אן לבטל את העסקה או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך - הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לנסיבות הביטול.

 

          8.2     אם וכאשר תבוטל עסקה על ידי וי אן כאמור לעיל, וי אן לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק מכל מין ו/או סוג שהוא שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.

 

 

9.     פרטיות, אבטחה ואחריות:

 

          9.1     ןי אן ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע שנמסר על ידי המשתמש נוכח ובמהלך השימוש באתר. הפרטים האישיים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של וי אן. האתר מאובטח והפרטים שיוזנו לאתר על ידי המשתמש במהלך ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים.

 

 

 

 

          9.2     מובהר ומודגש בזאת, כי נוכח סביבת הפעילות המקוונת (בין היתר במהלך הליך הסליקה של כרטיסי האשראי של המשתמשים), אין באפשרותה של וי אן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או למחשבים של מי מטעמה, או הצגת מידע האגור בידי מבצעי פעולות מחשב/רשת בלתי חוקיות ולפיכך, אם וכאשר יעלה בידי צד שלישי כלשהו לחדור למידע אשר שמור על ידי וי אן ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי וי אן.

 

          9.3     וי אן מתחייבת בזאת כי לא תעשה כל שימוש בפרטי המשתמש, אלא לצרכי קידום והשגת התכלית של האתר ועל מנת לאפשר את ביצוע רכישת המוצרים באתר וכן לצורך שמירת קשר עם המשתמש.

         

          9.4     מובהר ומודגש בזאת, כי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בוי אן ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או עשה שימוש בשירותי וי אן לשם ביצוע מעשה לא חוקי ו/או התקבל בידי וי אן צו שיפוטי המורה לה למסור פרטים אודות המשתמש לגורם כלשהו ו/או עקב מחלוקת ו/או הליך משפטי, כי אז וי אן תהיה רשאית להעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לגורמים ולצדדים שלישיים כלשהם. ללא כל קשר, וי אן תוכל להשתמש בפרטים אישיים של המשתמש, ללא התייחסות ספציפית לזהותו, לצורכי ניתוח מידע שיווקי ו/או סטטיסטי אחר והצגתו ו/או מסירתו לגורמים/צדדים שלישיים אחרים.

 

         

10.   זכויות קניין רוחני:

 

          10.1   מובהר בזאת, כי כל זכויות הקניין הרוחני בנוגע לכל התכנים של האתר, לרבות, אך לא רק, סימני המסחר, זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים והסודות המסחריים הינם רכושה של וי אן בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, הנתונים בו וכל פרט אחר הקשור בתוכנו ובהפעלתו.

 

          10.2   מובהר, כי אין לעשות כל שימוש מסחרי/עסקי בנתונים המפורסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המוצגים בו בלא קבלת הסכמת וי אן מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המפורסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או במצג אחר בלא לקבל את הסכמת וי אן מראש ובכתב.

 

 

11.   דין וסמכות שיפוט:

 

          11.1   הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או מחלוקת ו/או סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

          11.2   בכל מקרה של פנייה לערכאות בשל מחלוקת הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר ו/או מביצוע רכישה באמצעות האתר, הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת תהיה לבתי המשפט בתל אביב-יפו (השלום או מחוזי) ולא לבית משפט כלשהו או ערכאה שיפוטית כלשהי או טריבונל שיפוטי כלשהו אחר.

 

12 . שמירת המידע - וי אן ספורט ישראל מתחייבת שלא להעביר כל מידע אודות לקוחותיה לרבות: פרטים אישיים , פרטי כרטיסי אשראי או כל מידע אחר לשום גורם מצד ג' למעת, חברות הפצה ושילוח אשר יספקו את המוצרים ללקוחות

וי אן מתחייבת שלא להשתמש במידע הקיים במאגריה ללא אישור של המשתמש

         

 

 

 

 

 

 

DOC.7967